POWSTAJE STOWARZYSZENIE POLSKO-KOSOWSKIE

Warszawa, 02 października 2011 r.

alt

Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r., nr 20, poz. 104 wraz z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:
a) pogłębianie przez jego członków wiedzy o Kosowie i mieszkańcach Kosowa,

b) inicjowanie przedsięwzięć służących propagowaniu w Polsce wiedzy o Kosowie i mieszkańcach Kosowa, zwłaszcza o ich historii, języku i kulturze (językach i kulturach), a w szczególności zwalczanie niekorzystnych dla Kosowa i jego mieszkańców stereotypów poprzez dostarczanie społeczeństwu polskiemu szerokiej i obiektywnej informacji o sprawach Kosowa.

c) propagowanie wiedzy o Polsce wśród mieszkańców Kosowa.

d) wspieranie przedsięwzięć prowadzących do wzajemnego, bezpośredniego poznawania się Polaków z mieszkańcami Kosowa.

Stowarzyszenie obejmuje działaniem cały obszar Rzeczpospolitej Polski.
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

* * * * *
Prawa członka może nabyć każdy, również cudzoziemiec nie mający meldunku w Polsce, kto zgłosi pisemny akces do Stowarzyszenia, wypełniając ankietę członkowską i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Statutu. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia , w formie uchwały. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: a) członków zwyczajnych, b) członków wspierających, c) członków honorowych

2. Członkiem może być też małoletni, z prawami określonymi jak w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.

3. Osoba prawna może zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

4 Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie realizuje cele w następujących obszarach: kultura, sport, oświata, edukacja, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, prawa człowieka, rozwój regionalny i lokalny poprzez szeroką współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi i sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, instytucjami międzynarodowymi i osobami fizycznymi, którym bliskie są cele działania Stowarzyszenia i sposób ich realizacji.

a) propagowanie integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej.

b)utrzymywanie roboczych kontaktów z organizacjami pozarządowymi w Kosowie oraz indywidualnymi mieszkańcami Kosowa oraz wspomaganie ich działań propagujących Polskę w Kosowie.

c) nawiązywanie kontaktów i współpracy z towarzystwami kulturalnymi, naukowymi, turystycznymi, sportowymi, gospodarczymi w Polsce i Kosowie.

d) wspieranie wszelkich form kontaktów bezpośrednich i wymiany osobowej między instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami.

e) szukanie dostępu do mediów w Polsce i Kosowie oraz dążenie przez Stowarzyszenie do utworzenia wielojęzycznego portalu, by wspomagać budowanie pozytywnego stosunku Polaków do ogółu mieszkańców Kosowa i mieszkańców Kosowa do Polaków.

f) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

g) propagowanie tolerancji, dobroczynności i działań humanitarnych

h) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów organizacji.

i) prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej, wydawniczej i reklamowej.

j) prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi za pomocą najnowocześniejszych urządzeń i nośników.

k) współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnym profilu działania.

Info z Facebooka


Towarzystwo Polsko-Albańskie
05-805 Otrębusy
ul. Spacerowa 17
 
Konto:

Towarzystwo Polsko-Albańskie
58 2130 0004 2001 0741 4378 0001
Volkswagen Bank Polska S.A.

 

Dziś192
W tygodniu1721
W miesiącu697
Wszystkie413729

sobota, 03 czerwiec 2023
DMC Firewall is a Joomla Security extension!